پس از این که درخواست انتقال خود را ارسال کردید ، بخش اطلاعات بانی در بالای صفحه TEB به روزرسانی می‌شود تا نشان دهد که وضعیت در حال حاضر ارسال شده‌است . تاریخ وضعیت خالی است و تا زمانی که یک نماینده سرویس ، درخواست شما را به یک وضعیت معلق تایید ، رد کند ، یا تعیین کند ، خالی باقی می‌ماند .
برای پی‌گیری وضعیت درخواست خود ، باید به صفحه TEB برگردید تا وضعیت " وضعیت " را در بخش اطلاعات اسپانسر بررسی کنید . هنگامی که درخواست انتقال مورد تایید قرار می‌گیرد ، وضعیت به روزرسانی خواهد شد و تاریخ تایید مورد تایید قرار خواهد گرفت تا زمانی که نماینده سرویس درخواست را تایید کند.
۴. زمانی که درخواست انتقال تایید شد ، داده‌های درخواست شما به the فرستاده می‌شود . هر یک از اعضای خانواده باید قبل از اینکه بتوانند از مزایای انتقال خود استفاده کنند ، برای گواهی صلاحیت از the درخواست دهند . هنگامی که the اطلاعات درخواست و VA را دریافت می‌کند ، آن‌ها قادر به پردازش درخواست‌های اعضای خانواده خود برای استفاده از مزایای خود خواهند بود . درخواست برای گواهی صلاحیت ( VA شکل ۲۲ - ۱۹۹۰ ) را می‌توان از طریق وب سایت VA's VONAPP پیدا کرد .
۵. پس از دریافت گواهی صلاحیت آن‌ها از the ، اعضای خانواده شما باید این گواهی‌ها را به مدرسه بفرستند .
۶. اگر اعضای خانواده شما گواهی صلاحیت آن‌ها را قبل از ثبت‌نام در مدرسه دریافت نکنند ، باید از سربازان قدیمی که در مدرسه به عنوان گواهی ثبت‌نام برای دوره تحصیلی ثبت‌نام می‌کنند ، سوال کنند .
سرمایه Tuition مستقیما ً از the به مدرسه فرستاده خواهد شد . در حالی که شما در حال خدمت به یک وظیفه فعال هستید ، کودکان واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه ماهانه و یا کتاب‌ها هستند . همسر شما واجد شرایط برای کتاب‌ها و تامین حقوق است ، اما نه درآمد ماهیانه ، در حالی که شما در حال انجام‌وظیفه فعال هستید ، زیرا هم شما و هم همسر شما در حال حاضر مستمری اصلی مسکن دریافت می‌کنند ( اه ) . اگر در حال حاضر بر روی وظیفه فعال خدمت نمی‌کنید ، پس هر دو همسر و کودک شما واجد شرایط دریافت مقرری ماهیانه و یا کتاب و یا مقرری هستند .
جزییات مربوط به استفاده از مزایای شبکه GI متحرک
شما ممکن است به طول ۶ ماه پس از استفاده از مزایای بیل - ۹ / ۱۱ ، و یا کل ۳۶ ماهی که در صورت استفاده از آن‌ها استفاده کرده‌اید ، انتقال دهید .
استفاده اعضای خانواده از مزایای تحصیلی منتقل‌شده مشروط به موارد زیر است :
همسر :
ممکن است سریعا ً از این مزیت استفاده کنید .
در صورتی که عضو در نیروهای مسلح یا پس از جدایی از وظیفه فعال باقی بماند ، از این مزایا استفاده کنید .
در حالی که این عضو در حال خدمت به وظیفه فعال است ، واجد شرایط دریافت مقرری ماهانه نمی‌شود .
می‌تواند از این مزایا برای ۱۵ سال بعد از آخرین مرحله جداسازی servicemember's استفاده کند .
کودک :
ممکن است تنها پس از تکمیل این انتقال توسط فردی که حداقل ۱۰ سال خدمت در نیروهای مسلح را به پایان رسانده‌است ، از این سود استفاده کند .
در صورتی که فرد واجد شرایط در حال انجام‌وظیفه فعال یا پس از جدایی از وظیفه فعال باشد ، از این مزایا استفاده کنید .
ممکن است تا زمانی که او مدرک دیپلم متوسطه ( یا گواهی هم ارزی ) را کسب نکرده باشد و یا به سن ۱۸ سالگی برسد ، از این مزایا استفاده نکند .
با وجود اینکه فرد واجد شرایط در حال انجام‌وظیفه فعال است ، حق مسکن ماهیانه را دارد .
آیا تابع محدودیت زمانی ۱۵ نیست ، بلکه تنها می‌تواند از مزایای انتقال استفاده کند تا زمانی که ۲۶ سال سن داشته باشد .
دکمه " Post - ۹ / ۱۱ GI ۳۳ " را در برنامه آموزشی که از آن جهت انتقال منافع استفاده می‌شود ، انتخاب کنید .
تمامی جعبه‌ها را در بخش transferability از فواید تحصیل انتخاب کنید تا نشان دهید که شما هر جمله را خوانده و درک کرده‌اید .
روی دکمه درخواست ارسال کلیک کنید .

اگر ارایه موفقیت‌آمیز باشد ، یک پیغام تایید نمایش داده می‌شود .


منبع سایت سربازی

چهارشنبه 19 دی 1397
بؤلوملر :